فرم ورود مرزی ومانیفست الکترونیک زمینی


بعد از ارسال مانیفست و نهایی کردن مانیفست مراحل زیر را دنبال کنید 👇

ایجاد ترخیصیه 👈 اضافه کردن شرکت حمل به پروانه ترانزیت و مرزی

مانیفست را به پروانه ترانزیت متصل کنید . 👇