فرم ورود مرزی ومانیفست الکترونیک زمینی

بعد از ارسال مانیفست و نهایی کردن مانیفست مراحل زیر را دنبال کنید 👇 ایجاد ترخیصیه 👈 اضافه کردن شرکت حمل به پروانه ترانزیت و مرزی مانیفست را به پروانه ترانزیت متصل کنید . 👇